M4 är ett träningsprogram bestående av fyra moduler utspridda över fyra terminer och är utformat för att hjälpa ett församlingsplanteringsteam att ta sig från vision till församling. Dessa teman är hämtade från missionsbefallningen i Matteus 28:18-20.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Läs mer om M4.

A B C i M4

Assessment

Ett förberedande obligatoriskt personlighetstest för att identifiera styrkor och svagheter i ledarskapet för planteringen.

Basic Training

Varje modul fokuserar på processen och kallas för ”learning community” där utbyte av erfarenheter sker mellan de olika teamen som deltar.

Coaching

En avgörande del av hela M4-programmet är vad som händer mellan modulerna. Det viktigaste är inte vad man läser eller hör.

Assessment

Ett förberedande obligatoriskt personlighetstest för att identifiera styrkor och svagheter i ledarskapet för planteringen. Det består av, förutom onlinefrågorna, en tre timmar lång intervju med ledaren/ledarna i teamet och skriftlig sammanställning som sedan överlämnas till ledaren och moderförsamlingen.

Läs mer...

Assessment är en viktig del i M4-processen som handlar om att analysera och bedöma församlingsplanterarens egenskaper i syfte att medvetandegöra och förbereda denne på den resa som församlingplantering innebär. Genom att identifiera styrkor, svagheter och erfarenheter blir man en bättre ledare som vet hur man behöver kompletteras.

Assessment är avsett för teamets ledare tillsammans med maka/make. Alltså inte hela teamet. Innan man påbörjar M4 eller så snart som möjligt efter programstart ska teamledaren genomgå detta.

De totalt 14 områden som fokuseras är

 • Kallelse
 • Karaktär (2 olika områden)
 • Kemi
 • Kompetens (10 olika områden)

Så här går assessment till:
Steg 1 – Gör själv-testet online.  >> HÄR <<
Gifta par gör var sin.

Steg 2 – Besvara fördjupningsfrågorna inför intervjun.  >> HÄR <<
Gifta par gör var sin.

Steg 3 – Kontakta ansvarig i samfundet för att godkännande.

Steg 4 – Skicka in svaren till ansvarig intervjuare.

Steg 5 – Ansvarig intervjuare bjuder in till lämplig plats och tid för intervjun.

Steg 6 – Intervju:
Intervjun leds av en erfaren församlingsplanterare med social kompetens och god insikt i pastorala frågor samt insikt i andligt ledarskap. Ytterligare två bisittare finns också med och lyssnar, antecknar och ställer vid behov kompletterande frågor. Dessa har också erfarenhet av församlingsplantering och/eller pastorstjänst och är förberedda för sin roll i samtalet. Det är minst en av varje kön bland de tre som intervjuar. Samtliga har naturligtvis tystnadsplikt och har till uppgift att lyssna med objektiva öron.

Intervjun på pågår i ca tre timmar inklusive paus och utgår från ett färdigt frågeformulär som grundar sig på 14 viktiga fokusområden inom Kallelse, Karaktär, Kemi, Kompetens.

Steg 7 – Omedelbart efter avslutad intervju går de tre intervjuarna igenom vad de hört och sammanställer sina intryck och anteckningar.

Steg 8 – Den som lett intervjun skriver sedan ned de samlade intrycken och skickar sin rapport med en värdering och kommentar på alla olika fokusområden till församlingsplanteraren.

Steg 9 – Församlingsplanteraren ger sin respons på rapporten.

Steg 10 – Intervjuledaren skickar sedan rapporten till ansvarig inom respektive samfund och/eller moderförsamling.

Kostnad
Assessment kostar 4 900 kr och täcker alla kostnader för att förbereda, genomföra och sammanställa intervjun. Resan till intervjun tillkommer.

Basic Training

De fyra modulerna heter
M1-Master
M2-Mission
M3-Multiplication
M4-Movement

Varje modul fokuserar på processen och kallas för ”learning community” där utbyte av erfarenheter sker mellan de olika teamen som deltar.

Man deltar alltså  som team av ledare som beslutat sig för att plantera en församling på en bestämd plats. Man bör vara 4-8 personer i varje team.

Läs mer...

M4 är ett träningsprogram utvecklat i Norge och används i ett tiotal europeiska länder. Det består av fyra moduler utspridda över fyra terminer och är utformat för att hjälpa ett församlingsplanteringsteam att ta sig från punkt A till punkt B, från vision till församling.

Man deltar alltså inte som enskild person utan som team med ledare som beslutat sig för att plantera en församling på en bestämd plats. Man bör vara 4-8 personer i varje team.

Processverktyg
Det är inte en modell utan ett processverktyg, dvs olika sorters av planteringar av olika modeller går igenom programmet. Målet är inte att alla ska bli lika utan att hjälpa teamet framåt på sin resa mot en själavinnande, lärjungatränande och multiplicerande församling.

De fyra modulerna heter M1-Master, M2-Mission, M3-Multiplication, M4-Movement. Dessa teman är inspirerade av missionsbefallningen i Matteus 28:18-20. Varje modul varar från fredag-lördag. Fokus ligger på processen och kallas för ”learning cmmunity” där utbyte av erfarenheter sker mellan de olika teamen som deltar.

Programmet startar i mars varje år med M1 och har plats för 4-8 team per år. Eftersom programmet löper över fyra terminer pågår två parallella ”årskurser” varje gång man möts, det skapar ytterligare dynamik för deltagande team.

Tre delar
A) Innan varje modul börjar loggar varje deltagare in på vår online-klassrum där all information samlas. Där ser alla de fyra olika undervisningsvideos som är kopplad till varje modul.

 1. B) Dessutom läser alla deltagare avsnitten i M4-böckerna som hör till respektive modul. På så sätt har var och en redan innan man kommer till modulen både läst och sett undervisningen och är väl förberedd att använda kunskapen på plats och kan ställa relevanta frågor till föreläsarna och de andra teamen.
 2. C) Av tiden under själva modulen används 25% till bön, 25% till träning och 50% till processen i teamet.

Ett viktigt mål med processen under modulen är att ta fram en handlingsplan för de kommande 6 månaderna, dvs tiden fram till nästa modul. Handlingsplanen är konkret och målorienterad.

Pris
Basic Training kostar 8 900 kr och inkluderar samtliga moduler för hela teamet, M4-böckerna, online-klassrummet och fika. Resa, mat och boende tillkommer.

Innehåll och teman

M1-MASTER

M1-1 Guds rike och Hans makt
M1-2 Församlingsplanteraren
M1-3 Att bygga ett kärnteam
M1-4 Tydlig Vision

M2-MISSION

M2-1 Pionjärarbete och komfortzoner
M2-2 Älskad och sänd
M2-3 Skörden är mogen
M2-4 Jag har fullt ut predikat evangeliet

M3-MULTIPLICATION

M3-1 Att göra lärjungar i dagens kultur
M3-2 Undervisningen, gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna
M3-3 Att skapa en kultur där människor blir lärjungar
M3-4 Praktiska modeller för lärjungaträning

M4-MOVEMENT

M4-1 Grundläggande principer för multiplicering i Guds rike
M4-2 Hur multiplicerande rörelser uppstår
M4-3 Fullborda loppet! Om att ta vara sig själv
M4-4 Fullborda loppet! Om att leda sig själv

Coaching

En avgörande del av hela M4-programmet är vad som händer mellan modulerna. Det viktigaste är inte vad man läser eller hör. Inte heller vad man planerar eller bestämmer sig för. Det som till syvende øg sidst gör skillnad är vad teamet faktiskt gör.

Här kommer coachens funktion in. Genom att ställa rätt frågor kring teamets process och den handlingsplan som teamet själva utformat utmanar coachen till att omsätta planerna i verkligheten.

Läs mer...

Känner till konceptet
Det är viktigt att coachen är fullt införstådd med vad M4 är och hur processen ser ut i ett större perspektiv. Därför måste denne vara rekommenderad av och stå i relation till ledningsteamet för M4 för att kvalitetssäkra coachningen.

Överenskommelse
Om detta ska fungera bra är det naturligtvis viktigt att båda parter tror på samarbetet och att någon form av kemi finns. Innan man påbörjar processen har man därför en genomgång av vilka förväntningar man bör ha på varandra och vid behov skriver ett avtal.

Intervall
Under de sex månaderna mellan modulerna möter coachen teamet fysiskt vid ett tillfälle och online vid två tillfällen. Det blir ett intervall på två månader mellan varje kontakt. Ansvaret för att kontakta och boka in dess träffar ligger på teamet och dess ledare.

Pris
Coachingen kostar totalt 12 900 kr och inkluderar fyra fysiska besök och åtta online sessioner under loppet av 18-24 månader. Resor tillkommer.

Kostnad & Anmälan

KOSTNAD / TEAM (totalt över fyra terminer)

 • Assessment 4 900 kr
 • Basic Training 8 900 kr (inkl moduler, böcker, online-videos och fika)
 • Coaching 12 900 kr (inkl 4 besök och 8 online sessioner)

  Totalt 26 700 kr
  Ekonomisk M4-support kan sökas från Pingst på 12 000 kr.
  Ladda hem ansökningsformulär här (öppnas i nytt fönster).

Anmälan

  Kalender

  M4 Norrland
  Infomöte via Zoom

  2 februari 2023 kl 19.00

  M3
  17-18 mars 2023

  M4
  Oktober 2023


  M3 och M4 startar kl 12.00 på fredagen och slutar kl 17.00 på lördagen.

  Telefon:
  0570-155 60
  Mobil:
  0706-408 508